Strona: [1][2]
Rekrutacja uczestników do projektu


Pragniemy poinformować, iż w dniu dziejszym rozpoczęta została rekrutacja do projektu pn. „ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Andrespol" realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion, współfinasowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w ramach projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Andrespol”.

 

§1

Regulamin określa proces rekrutacji oraz warunki uczestnictwa Beneficjentów Końcowych w projekcie pn.„ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Andrespol" realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion, współfinasowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

§2

 1. Beneficjent - Gmina Andrespol;
 2. Beneficjent Ostateczny - uczestnik projektu będący mieszkańcem Gminy Andrespol;
 3. Formularz zgłoszeniowy - dokument w wersji papierowej, stanowiący podstawę do
  ubiegania się o udział w projekcie;
 4. Grupy docelowe - sześć grup, uprawnionych do ubiegania się o udział w projekcie:

- gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej,

- gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych,

- dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych,

- osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym,

- samotni rodzice,

- osoby z grupy 50+, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych

 1. Regulamin uczestnictwa w projekcie - dokument w wersji papierowej oraz elektronicznej, stanowiący podstawę prawną, regulującą zasady ubiegania się o udział w projekcie.
 2. Wnioskodawca - podmiot składający Formularz zgłoszeniowy do naboru w ramach projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Andrespol".

 

§3

 1. Warunkiem koniecznym dla zakwalifikowania się do projektu jest spełnienie wymaganych kryteriów oraz złożenie w terminie wypełnionego Formularza zgłoszeniowego wraz w wymaganymi dokumentami.
 2. Wyboru beneficjentów dokona powołana zarządzeniem Wójta Komisja Rekrutacyjna.
 3. Gospodarstwa domowe, biorące udział w projekcie, o wynikach rekrutacji zostaną
  poinformowane poprzez ogłoszenie list w Urzędzie Gminy w Andrespolu i na stronie internetowej Gminy.
 4. W momencie zgłoszenia się większej liczby chętnych zostanie utworzona lista
  rezerwowa.
 5. W przypadku złożenia mniejszej niż wymagana liczby zgłoszeń przewiduje się przeprowadzenie rekrutacji uzupełniającej.
 6. Gospodarstwa domowe, które nie zostały zakwalifikowane, zostaną umieszczone na
  liście rezerwowej. W przypadku rezygnacji uczestnika z uczestnictwa w projekcie, wolne miejsce zajmie pierwsza osoba z listy rezerwowej.

 

§4

Grupami uprawnionymi do ubiegania się o udział w projekcie są:

- gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej,

- gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych,

- dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych,

- osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym,

- samotni rodzice,

- osoby z grupy 50+, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych.

§5

 1. Kryteriami obowiązkowymi dla każdej z grup wskazanych w § 4, które muszą zostać spełnione łącznie, są:

- zamieszkanie na stałe na terenie gminy Andrespol;

- przynależność do co najmniej jednej grupy wskazanej w § 4;

- brak komputera z dostępem do Internetu w gospodarstwie domowym.

 1. Zakwalifikowanie do odpowiedniej grupy docelowej następuje zgodnie z niżej wskazanymi kryteriami:

- gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej – na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

- gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych – na podsatwie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

- dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych – na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

- osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym – na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

- samotni rodzice – według definiowania pojęcia osoby samotnie wychowującej dziecko, na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

- osoby z grupy 50+, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych

 

§6

 1. Formularz zgłoszeniowy można uzyskać w Urzędzie Gminy w Andrespolu, ul. Rokicińska 126, 95-020 Andrespol, pok. 11 w godzinach pracy Urzędu lub pobrać ze strony gminy andrespol.pl lub cyfrowy.andrespol.pl.
 2. Wszelkie informacje dot. projektu dostępne są w miejscach wskazanych w ust. 1.

 

§7

 1. Formularze zgłoszeniowe można składać w terminie od 01.04.2014 r. do 15.04.2014 r., do godziny 15:00.
 2. Miejsce składania dokumentów: Urząd Gminy w Andrespolu, ul. Rokicińska 126, 95-020 Andrespol, pok. 11 w godzinach pracy Urzędu.
 3. Zgłoszenia do projektu dokonuje się dostarczając do Urzędu Gminy w Andrespolu
  wypełnione dokumenty, stanowiące załączniki do niniejszego regulaminu:

1)               formularz zgłoszenia do projektu wraz z załącznikami;

2)       Deklaracja uczestnictwa w projekcie

3)       Oświadczenie o zamieszkaniu na terenie gminy Andrespol

4)       Oświadczenie o ilości osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego

 1. Zgłoszenia do projektu należy dokonać osobiście lub pocztą w terminie do 15.04.2014 r.
  do godz. 15:00. Decyduje data wpływu do Urzędu Gminy w Andrespolu.
 2. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za składanie nieprawdziwych informacji.
 3. Niekompletne dokumenty rekrutacyjne nie będą rozpatrywane.
 4. Formularze zgłoszeniowe, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną odrzucone.

 

§ 8

 1. Rekrutacja odbywać się będzie w sposób otwarty z zachowaniem polityki równościowej.
 2. Dokumenty rekrutacyjne przyjmowane będą w miejscu i terminie określony w § 7 Regulaminu.
 3. Zgłoszenia do Projektu dokonuje pełnoletni mieszkaniec Gminy Andrespol. W przypadku osoby niepełnoletniej od 13 do 18 roku życia - dokumenty rekrutacyjne podpisuje osoba niepełnoletnia z rodzicem lub opiekunem prawnym, a w przypadku dziecka poniżej 13 roku życia oraz osoby z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych - rodzic lub opiekun prawny.

 

§9

 1. W celu spełnienia kryteriów formalnych osoba chcąca wziąć udział w projekcie zobowiązana jest do dostarczenia dokumentów wskazanych w §7 ust. 3;

2. Realizator projektu może żądać okazania oryginałów dokumentów potwierdzających dane wykazane w formularzu i dostarczonych załącznikach.

§10

 1. W projekcie mogą uczestniczyć tylko osoby które spełniają kryteria formalne.
 2. W przypadku zgłoszenia się większej niż przewidziana w projekcie liczby osób o udziale w projekcie  będzie  decydować  niższy łączny dochód netto za rok 2013 w przeliczeniu na jednego członka gospodarstwa domowego.
 3. W przypadku, gdy dwoje lub więcej wnioskodawców posiada taki sam łączny dochód netto za rok 2013 w przeliczeniu na jednego członka gospodarstwa domowego, do udziału w projekcie zostanie wybrana osoba, która posiada status ucznia i posiada wyższą średnią, a w przypadku jeżeli wnioskodawca nie posiada statusu ucznia, osoba zakwalifikowana jako samotny rodzic.
 4. W przypadku, gdy kryteria opisane w ust. 2 i 3 nie pozwolą na dokonanie wyboru beneficjentów ostatecznych, o ich zakwalifikowaniu będzie decydowało uzasadnienie udziału w projekcie zawarte w formularzu zgłoszeniowym ocenione przez członków Komisji rekrutacyjnej.

 

§11

 1. Zakwalifikowanie   do   projektu   dokona   Komisja   rekrutacyjna   powołana   przez   Wójta Gminy w Andrespolu.
 2. Osoby powołane w skład komisji rekrutacyjnej, będą zobowiązane do zachowania bezstronności i rzetelności w dokonywaniu wyboru Beneficjentów Końcowych projektu.
 3. Komisja zastrzega sobie prawo do zasięgnięcia opinii o zgłoszonych osobach w
  Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrespolu bądź u dyrektorów szkół w Gminie Andrespol. W przypadku zgłoszenia przez OPS bądź dyrektorów szkół zastrzeżeń co do poszczególnych osób w szczególnych przypadkach, tj. po uzyskaniu zastrzeżeń co do wykorzystania wsparcia przydzielonego przez OPS bądź w przypadku dzieci - problemów w szkole, wniosek o przyznanie pomocy w ramach projektu może zostać odrzucony przez co osoba składająca wniosek nie zostanie przyjęta do projektu.
 4. Komisja rekrutacyjna w trakcie dokonywania weryfikacji złożonych dokumentów rekrutacyjnych, może zażądać dodatkowych dokumentów, w szczególności potwierdzających informacje zawarte w złożonych dokumentach, jak również w celu weryfikacji autentyczności danych zawartych w dokumentach   rekrutacyjnych,   dokonać   wizji   lokalnej   w   domu   osoby   starającej    się   o zakwalifikowanie do udziału w Projekcie.
 5. W przypadku złożenia niekompletnego wniosku z załącznikami termin do uzupełnienia brakujących dokumentów wynosi 7 dni. Po tym  terminie   dokumenty   nie   będą rozpatrywane.
 6. Ostateczna lista 30 beneficjentów ostatecznych zakwalifikowanych do projektu wraz z listą rezerwową zostanie opublikowania w terminie 21 dni roboczych od dnia zamknięcia naboru na stronie internetowej projektu a osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie zostaną poinformowane o tym fakcie pisemnie.
 7. Realizator projektu zastrzega sobie prawo i możliwość do wezwania osoby składającej dokumenty celem udzielenia wyjaśnień bądź uzupełnienia błędów formalnych. W przypadku niewystarczającej ilości beneficjentów ostatecznych kwalifikujących się do udziału w projekcie, Realizator projektu zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu zakończenia rekrutacji.

 

§12

Przed podpisaniem umowy z Beneficjentem Ostatecznym zostaną zweryfikowane dane zawarte w przedłożonym przez niego w Formularzu zgłoszeniowym.

 

§13

 1. Do obowiązków Beneficjenta Ostatecznego należy w szczególności:

- przedkładanie   wszelkich   informacji,    dokumentów   oraz   oświadczeń   niezbędnych   do prawidłowej realizacji Projektu,

- zgłaszanie wszelkich awarii sprzętu do biura Projektu - specjaliście ds. technicznych,

- uczestnictwo w szkoleniach organizowanych w ramach Projektu,

- przestrzeganie legalności oprogramowania,

- eksploatacja sprzętu zgodnie z przeznaczeniem,

- współpraca   ze   wszystkimi   podmiotami   zaangażowanymi   w   realizację   Projektu,   w szczególności:

 • Gminą Andrespol
 • podmiotami zajmującymi się dostarczeniem sprzętu
 • podmiotami zajmującymi się dostarczeniem Internetu

- umożliwianie przeprowadzania kontroli otrzymanego sprzętu w miejscu zamieszkania.

 1. Benficjent Ostateczny jest  zobowiązany   do  natychmiastowego   powiadomienia  Koordynatora  Projektu   o okolicznościach   uniemożliwiających   uczestnictwo   w   projekcie   (np.   zmianie   miejsca zamieszkania)
 2. Beneficjent Ostateczny ponosi odpowiedzialność finansową za ewentualne zaginięcie lub zniszczenie sprzętu wynikające z jego winy.

 

§14

 1. W przypadku braku warunków technicznych do zainstalowania Internetu Beneficjent Ostateczny zostanie wykluczony, a jego miejsce zajmie kolejna osoba z listy rezerwowej.
 2. Rezygnacja z uczestnictwa w Projekcie w trakcie jego trwania jest możliwa tylko w przypadku wystąpienia ważnych okoliczności, które uniemożliwiają dalszy udział Beneficjenta Ostatecznego w Projekcie.
 3. Rezygnacja z udziału w Projekcie powinna mieć formę pisemnego oświadczenia i zawierać powód rezygnacji.
 4. Beneficjent Ostateczny kończy udział w Projekcie w przypadku gdy podczas trwania Projektu nastąpi zmiana miejsce zamieszkania poza granice Gminy Andrespol lub nastąpi zmiana miejsca zamieszkania na takie, w którym nie będzie warunków technicznych do zainstalowania Internetu.
 5. Beneficjent Ostateczny zostanie wykluczony z uczestnictwa w Projekcie w przypadku stwierdzenia nieprzestrzegania   zobowiązań   określanych   w   umowie   zawierającej   szczegółowe   warunki uczestnictwa w Projekcie, która zostanie podpisana po wybraniu BK do udziału w Projekcie.
 6. W   przypadku   rezygnacji,   zakończenia  uczestnictwa  lub   wykluczenia,   Uczestnik  Projektu zobowiązuje się do zwrotu otrzymanego sprzętu komputerowego oraz urządzenia do odbioru Internetu w stanie nie gorszym niż zużycie wynikające z jego prawidłowej eksploatacji.
 7. W przypadku rezygnacji, zakończenia uczestnictwa lub wykluczenia Beneficjenta Ostatecznego z udziału w Projekcie, jego miejsce zajmuje kolejna osoba z listy rezerwowej.

 

 

§15

 1. Regulamin obowiązuje od dnia jego podpisania w całym okresie realizacji projektu oraz w okresie 5 lat po jego zakończeniu.
 2. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie.
 3. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają formy pisemnej.
 4. Szczegóły dotyczące praw i obowiązków Beneficjenta Ostatecznego zostaną określone w umowie określającej warunki uczestnictwa w Projekcie.

 

Zatwierdzam

 

Wójt Gminy Andrespol

 

Załączniki:

 1. formularz zgłoszeniowy
 2. załącznik nr 1 Deklaracja uczestnictwa w projekcie
 3. załącznik nr 2 Oświadczenie o zamieszkaniu na terenie gminy
 4. załącznik nr 3 Oświadczenie o ilości osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego


01 Kwietnia 2014
Strona: [1][2]

Copyright by GekoNET