Strona: [1][2]
Powołanie Komisji Rekrutacyjnej


Wójt Gminy Andrespol powołał w dniu 01 kwietnia 2014 r. Komisję Rekrutacyjną, która dokona wyboru osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie.

Komisja Rekrutacyjna będzie pracowała w składzie:

Przewodniczący – Rafał Frankiewicz – Koordynator Projektu;

Członkowie:

Elżbieta Ciesielska – Sekretarz Gminy Andrespol

Aleksandra Czerwiec – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrespolu

Małgorzata Woźniak – Kierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich

 

Regulamin pracy Komisji Rekrutacyjnej działającej w ramach projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Andrespol”.

 

I. Postanowienia ogólne

 

§ 1

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki oraz sposób pracy Komisji Rekrutacyjnej, której zasadniczym celem działania jest weryfikacja zgłoszeń do projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Andrespol” w ramach Działania 8.3 PO IG pod kątem kryteriów ustalonych w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz autentyczności poświadczeń spełniania tych kryteriów.

 

§ 2

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

 1. Projekcie – należy przez to rozumieć projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Andrespol”.
 2. Realizatorze projektu – należy przez to rozumieć Urząd Gminy w Andrespolu.
 3. Beneficjencie ostatecznym – należy przez to rozumieć osobę zakwalifikowaną do uczestnictwa w Projekcie, korzystającą ze wsparcia oferowanego w ramach Projektu.
 4. Ubiegającym się – należy rozumieć przez to osobę, która zadeklarowała chęć udziału w projekcie poprzez złożenie odpowiedniego formularza zgłoszeniowego, jednak nie została jeszcze zakwalifikowana do udziału w nim.

 

§ 3

 1. Komisja zwoływana jest przez jej Przewodniczącego, lub dwóch członków komisji.
 2. Komisja składa się z 4 osób.
 3. Dla skuteczności działań komisji konieczna jest obecność co najmniej 3 jej członków.
 4. Proces oceny przebiega dwuetapowo:

a) Sprawdzenie autentyczności poświadczeń spełniania kryteriów określonych w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

b) Weryfikacja zgłoszeń do projektu pod kątem kryteriów ustalonych w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

 1. Członek Komisji, który pozostaje z Ubiegającym się w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do jego bezstronności nie bierze udziału w ocenie.

 

II. Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej

 

§ 4

 1. Przewodniczący Komisji reprezentuje Komisję na zewnątrz i przewodzi jej pracom.
 2. Przewodniczący Komisji odpowiedzialny jest za zapewnienie przejrzystości i bezstronności prac komisji.
 3. W sytuacjach spornych decyduje głos przewodniczącego.

 

III. Ocena weryfikacyjna

 

§ 5

 1. Pierwszym etapem weryfikacji jest zbadanie autentyczności poświadczeń spełniania kryteriów określonych w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.
 2. W razie wątpliwości Wójt Gminy Andrespol na wniosek przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej zleca Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Andrespolu przeprowadzenie wywiadu środowiskowego, co do sytuacji rodzinnej ubiegającego się którego te wątpliwości dotyczą.
 3. W kolejnym etapie, każdy z członków Komisji otrzymuje w celu weryfikacji określoną liczbę zgłoszeń do projektu w liczbie proporcjonalnej do liczby otrzymanych zgłoszeń.
 4. Ocenione zgłoszenia są zatwierdzane przez Komisję na zebraniu ogólnym.
 5. Po przeprowadzeniu weryfikacji, Komisja podejmuję uchwałę określając w niej osoby zakwalifikowane (lista główna i rezerwowa) i niezakwalifikowane do udziału w projekcie.
 6. Poinformowanie zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do udziału w projekcie osób następuje poprzez ogłoszenie list w Urzędzie Gminy w Andrespolu i na stronie internetowej Gminy.

 

 

IV. Postanowienia końcowe

 

§ 6

 1. Decyzje Komisji są wiążące i ostateczne.
 2. Od decyzji Komisji nie przysługują środki odwoławcze.
 3. Uchwała końcowa podpisywana jest przez wszystkich członków komisji.
01 Kwietnia 2014
Strona: [1][2]

Copyright by GekoNET